24 de des. 2012

Curs de laboratori d'urgències per a infermers/eres assistencialsQueda abierta la matricula para el nuevo curso organizado por FAPIC Parc Tauli. 

"CURS DE LABORATORI D'URGENCIES PER A INFERMERIA ASSISTENCIAL"

El curso está dirigido a enfermeras/os asistenciales de todos los ámbitos.
 Con el objetivo de mejorar y actualizar los conocimientos en cuanto a la recogida y manipulación de muestras que enviamos al laboratorio, banco de sangre, microbiología etc. Actualizar los conocimientos básicos para la interpretación de resultados. Así como conocer el funcionamiento básico del laboratorio de urgencias.
El curso está acreditado por el "Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries" (CCFCPS).

La matricula se realizará por orden de inscripción al correo:   apitauli@gmail.com

Os adjuntamos el programa detallado:

Horari lectiu: duració, organització i calendari:
El curs tindrà una duració total de 15 hores, distribuïdes en 5 dies de 3 hores.

Mòdul 1:


 
Dia 14-01-2013 9.00h. a 12.00h. 
Dia 11-02-2013 15:30h. a 18:30h.
1.     El laboratori d’urgències.
2.     Tipus de tubs i sang que es fan servir al laboratori d’urgències.
3.     Obtenció i enviament de mostres al laboratori d’urgències.
4.     Principals determinacions bioquímiques al laboratori d’urgències.
Mòdul 2:
  
Dia 16-01-2013: 9.00h. a 12.00h. 
Dia 13-02-2013: 15:30h. a 18:30h.
1.     Grups sanguinis.
2.     Transfusió d’hemo derivats.
3.     Hematologia Hemostàsia al laboratori d’urgències.
4.     Obtenció de mostres per gasometria.
5.     Obtenció de mostres per hemocultiu.
6.     Obtenció de mostres d’orina.
Mòdul 3:
  
Dia  21-01-2013: 9.00h  a 12.00h. 
Dia 18-02-2013: 15:30h. a 18.30h.
1.     Introducció a la Microbiologia.
2.     ¿Què s’ha de fer davant la necessitat de demanar una proba/es de Microbiologia?.
3.     Processament de la mostra en el laboratori.
4.     Mesures per evitar la infecció nosocomial i els bacteris multirresistents.

Mòdul 4:


 
Dia  23-01-2013: 9.00h. a 10.30h. 
Dia 20-02-2013: 15.30h. a 17.00h.
1.     Anàlisis de líquids biològics en el laboratori d’urgències.
2.     Serologia en el laboratori d’urgències. 
Mòdul 5:
Dia  23-01-2013: 10.30h. a 12.00h.
Dia 20-02-2013: de 17:00h. a 18:30h.
1.     Fàrmacs i tòxics al laboratori d’urgències.
2.     Sediments i bioquímica urinària al laboratori d?urgències. 
Mòdul 6:
Dia  28-01-2013: 9.0
0h. a 12.00h
Dia  25-02-2013: 15.30h. a 18.30h. 
1.     Taller pràctic de la utilització del material del laboratori.
2.     Demostració de les diferents tècniques en els departaments del laboratori d’urgències, banc de sang i microbiologia.

Avaluació
Test de coneixements previ i al finalitzar el curs per mesurar el nivell de comprensió dels temes tractats.

Acreditació
Diploma  als participants amb una assistència del 100% del curs, amb reconeixement de interès sanitari atorgat per el Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries ( CCFCPS ).

Contingut del programa (temari):
Índex del Curs de Laboratori d’Urgències per Professionals Infermers de l’àmbit assistencial.
                                     
                            
MÒDUL 1

DUI  Antonio Rodríguez Romero.
1.-El laboratori d’urgències
1.1   Historia dels laboratoris d’urgències.
1.1.1    Present passat i futur.
1.2   Missió del laboratori d’urgències.
1.2.1    Eficiència.
1.2.2    Qualitat.

1.3   Fases de la determinació analítica.
1.3.1    Fase preanalítica, analítica i post analítica
1.4   Factors que poden alterar el resultat dels valors de una analítica.
1.4.1    Variabilitat biològica.
1.4.2    Factors preanalitics. Fonts d’error preanalitic.

2.-Tipus de tubs i sang que es fan servir al laboratori d’urgències
2.1   Mostres de sang pel laboratori d’urgències.
2.1.1    La sang´
2.1.2    Diferencia entre sang total, plasma, sèrum.
2.2   Tubs que es fan servir per les mostres de sang pel lab. d’urgències.
2.2.1    Amb additius anticoagulants i sense.
2.2.2    Els colors als taps dels tubs.
2.2.3    Elecció i us correcte dels tipus de tubs.
2.2.4    La xeringa de gasometries.

3.-Obtenció i enviament de mostres al laboratori d’urgències.
3.1   Preparació del pacient abans de la extracció.
3.1.1    La importància del dejuni i la posició del malalt durant la extracció.
3.1.2    Us correcte del torniquet o smarch.
3.2   Procediment per la obtenció de la mostra .
3.2.1    Obtenció directa de vena o arteria.
3.2.2    Obtenció correcte de vies perifèriques i centrals.
3.2.3    Diferencies entre el us de sistema al vuit i la xeringa.
3.2.4    Técnica de la extensió de sang.
3.2.5    Preparació, enviament i temps límit d’enviament, correcte, de les mostres al laboratori d’urgències.
3.2.6    Conseqüències del enviament de una mostra incorrecte al laboratori d’urgències.
3.3   Problemes o complicacions durant i després de la obtenció de la mostra de               
         sang. Recomanacions.
3.3.1    Pacients amb hematomes, mastectomies, FAVI, extremitats edematoses, perfusions o transfusions etc.

4.-Principals determinacions bioquímiques al laboratori d’urgències.
4.1    Per valorar el funcionalisme de òrgans vitals.
4.1.1    Funcionalisme renal (urea, creatinina)
4.1.2    Funcionalisme hepàtic (GOT, GPT, BT, BD,PT)
4.1.3    Funcionalisme pancreàtic (glucosa, amilasa)
4.1.4    Funcionalisme cardíac (CK, Troponines)
4.2   Altres determinacions:
4.2.1    PCR, Mg,Lipasa,P, Ac. úric,Lactat,B-HCG,Ca, Ca iònic,Amoni,
       Osmolaritat,Gasometria arterial i venosa.
                4.2.2    Equilibri electrolític, Na, K, Cl.
                4.2.3    Valors de referència.

                                      MÒDUL 2 

DUI  Joaquim Obiols i Arderius.

      1.-Grups Sanguinis

1.1   Determinació d’anticossos irregulars
1.2   Selecció de l’hemo derivat adequat
1.3   Sistemes de transport de l’hemoderivat.
2.-Transfusió d’hemo derivats

2.1   Normativa
2.2   Utilitat
2.2.1   Concentrat d’hematies.
2.2.2   Plaquetes.
2.2.3   Plasma fresc congelat i altres hemo derivats.
2.3    Procediments per la transfusió.
2.4    Exsanguinotransfusió.
2.5    Reaccions transfusionals
2.6    Donació i obtenció de sang de cordó

3.-Hematologia Hemostàsia al laboratori d’urgències

3.1    Series cel·lular a la sang
3.2    Magnituds de l’hemograma
3.3    Alteracions hematimètriques
3.3.1   Hematies
3.3.2   Leucòcits
3.3.3   Plaquetes
3.4    Magnituds de l’Hemostàsia
3.4.1   Tp, INR, TTPa, Fibrinogen, Temps de Trombina i Dimer D
3.5    Alteracions de la Coagulació

4.-Obtenció de mostres per gasometria

5.-Obtenció de mostres per Hemocultiu

6.-Obtenció  de mostres d’orina

                                         MÒDUL 3

 Dra. Dionisia Fontanals i Aymerich

1.       Introducció a la Microbiologia
         Què s’entén per microbiologia de urgències

2.      ¿Què s’ha de fer davant la necessitat de demanar una proba/es de   Microbiologia?


2.1           Com omplir una petició
2.2           Obtenció de la mostra. 6 classes de material de recollida. Retolació, transport i conservació. Quines són las mostres a les que es practica un cribatge de qualitat.
2.3           Factors que hem de tenir presents abans de l’extracció d’un hemocultiu.
2.4           Recepció de la mostra pel laboratori

3.      Processament de la mostra en el laboratori

3.1    Examen microscòpic i les seves principals tincions; tinció de Gram, tinció de Zielh-Neelsen, tinció de Giemsa, etc..  
3.2    Aïllament de bacteris per cultiu; medis sòlids i líquids
3.3    Identificació de bacteris, fongs, paràsits i virus
3.4    L’antibiograma

4.      Mesures per evitar la infecció nosocomial i els bacteris multirresistents

4.1.         Rentat de les mans
4.2.         Us adequat dels antimicrobians

                                           MÒDUL 4

Facultativa  Ana García Perea

1- Anàlisis de líquids biològics en el laboratori d’ urgències.
1.1 Líquid cefaloraquidi
1.2 Líquid sinovial
1.3 Líquids biològics serosos: Líquid pleural, ascític, peritoneal y  pericardic.
1.4 Líquid amniòtic.
De cada un de ells es tractarà:
-         Obtenció de la mostra
-         Transport al laboratori d’ urgències
-         Processament de la mostra:
o   Aspecte de la mostra
o   Recompte cel·lular i diferenciació
o   Bioquímica
o   Tinció de gram
2 – Serologia en el laboratori d’ urgències:
2.1 En quins casos es realitza la serologia de forma urgent
-         Protocol de risc biològic
-         Protocol de part en embaràs no controlat
2.2 Proves de serologia a determinar en urgències
-         Antigen de superfície VHB
-         Anticossos VIH
2.3   Interpretació de resultats.
                                             MÒDUL 5

FEF-2 resident Sílvia Miró Cañís
DUI  Julian Palència Domínguez

1- Fàrmacs i tòxics al laboratori d’urgències.

1.1 Introducció.
1.2 Anàlisis dels diferents fàrmacs d’urgències: Paracetamol, Teofil·lina,       
       Àcid Valproic, Carbamazepina, Fenobarbital, Fenitoina, Digoxina, Liti,  
        Antidepressius tricíclic.
1.3 Utilitat.
1.4 Reaccions adverses.
1.5 Toxicitat.
1.6 Anàlisis dels tòxics d’urgències en sang: Etanol.
1.7 Anàlisis dels tòxics d’urgències en orina: Paracetamol,  Amfetamines,        
       Metamfetamines, Barbitúrics,  Benzodiazepines, Cocaïna,  Metadona, 
       Opiacis, Feniclidina, Cànnabis, Antidepressius tricíclic.


2- Sediments i bioquímica urinària al laboratori d’urgències.

2.1 Recollida de mostres.
2.2 Processament de la mostra al laboratori.
2.3 Anàlisis dels diferents elements del sediment: leucòcits, hematies, flora bacteriana,
       cristalls, cilindres.
2.4 Anàlisis de la bioquímica urgent: Na, K, Cl, Creatinina, Urea, Proteïnes,
       Test d’embaràs,  pneumococ,  legionel·la, VRS.

                                       MÒDUL 6

Dra Dionisia Fontanals i Aymerich
Facultativa Ana García Perea
DUI Antonio Rodríguez Romero
DUI Joaquim Obiols i Arderius

1- Taller pràctic de la utilització del material del laboratori.
2- Demostració de les diferents tècniques en els departaments del laboratori
     d’urgències, banc de sang i microbiologia.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada