14 de des. 2015

Modificació de la normativa de protecció a la infància i l'adolescència implica l'exigència del certificat negatiu d'antecedents penals

L'article 13 de la Llei 1/1996, de Protecció jurídica del menor, modificat per l'article 8 de la Llei 26/2015, estableix un nou requisit per accedir i exercir professions i activitats que impliquin contacte habitual amb menors: que la persona no hagi estat condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat o indemnitat sexual. La llei estableix que:

Disposición transitoria cuarta. Certificación de antecedentes penales
Hasta que entre en funcionamiento el Registro Central de Delincuentes Sexuales, la certificación a la que se refiere el artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil será emitida por el Registro Central de Antecedentes Penales.

Està previst que el Registre Central de Delinqüents Sexuals es posi en marxa el proper gener de 2016. Posem a la vostra disposició el link del Ministeri de Justícia on es pot sol·licitar el certificat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada